Vài nét về tính hiện đại và truyền thống trong kiến trúc Việt Nam

Bài viết trình bày tổng hợp một số xu hướng kế thừa kiến trúc truyền thống và một vài công trình kiến trúc đương đại có tích hợp các giá trị truyền thống đạt được những hiệu quả nhất định.