Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết đóng góp quan điểm kế toán trách nhiệm và các nội dung kế toán trách nhiệm, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó, đưa ra định hướng vận dụng, tổ chức các nội dung kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.