Vận dụng mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động và tích hợp với chuỗi giá trị trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam

Bài viết nghiên cứu vận dụng mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. Mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động là một phương pháp kế toán chi phí mới để khắc phục các hạn chế của phương pháp kế toán chi phí truyền thống. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất mô hình tích hợp kế toán chi phí dựa trên hoạt động và chuỗi giá trị trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam.