Về triển khai kế toán chi phí theo phương pháp ABC tại các doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán

Bài viết giới thiệu phương pháp ABC (phân bổ chi phí theo hoạt động) đến các đơn vị dịch vụ kiểm toán nói riêng và các loại hình doanh nghiệp dịch vụ nói chung; qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp vận dụng phương pháp này vào phân bổ và quản lý các chi phí một cách hợp lý nhất.