Xác định giá trị tính toán các đặc trưng cơ lý đất nền phục vụ thiết kế nền móng ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật

Bài viết này phân tích và đưa ra giải pháp xác định giá trị tính toán (GTTT) các chỉ tiêu cơ lý của đất đá một cách đơn giản nhất dựa trên các giá trị của tập hợp thống kê.