• Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu giáo trình "ế toán tài chính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản bằng tiền, hạch toán các khoản phải thu, hạch toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính, hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   269 p cuc 28/12/2020 16 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mộ số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   280 p cuc 28/12/2020 18 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính" trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài...

   59 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời" biên soạn bởi ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động; khả năng sinh lời và khả năng thanh toán; các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời; ứng dụng mô hình DuPont trong phân tích khả năng sinh...

   21 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 6: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán" gồm 3 nội dung tìm hiểu phương pháp xác định dòng tiền; phân tích dòng tiền; phân tích khả năng thanh toán.

   26 p cuc 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung kiến thức về các nguồn vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn của doanh nghiệp; vốn lưu động ròng và chính sách tài trợ vốn; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính.

   33 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư" được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu vai trò của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản ngắn hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản dài hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản tài chính.

   24 p cuc 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 4 nội dung phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   29 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính" được biên soạn bởi giảng viên Hoàng Thị Hồng Ngọc với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về báo cáo tài chính; nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; xử lý báo cáo tài chính trong phân tích tài chính.

   48 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính" được biên soạn với mục tiêu cung cấp người học kiến thức về khái niệm phân tích tài chính; mục đích phân tích tài chính; phương pháp phân tích tài chính; quy trình phân tích tài chính; nội dung phân tích về tài chính.

   22 p cuc 26/12/2020 11 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Huỳnh Minh Vũ với các nội dung những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất; phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính.

   75 p cuc 28/11/2020 33 3

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp cung cấp các kiến thức về những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay.

   36 p cuc 28/11/2020 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số