• Giáo trình Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình với các nội dung: khái lược về triết học và lịch sử triết học; khái lược về lịch sử triết học trước Mác; sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; những quy luật cơ...

   417 p cuc 26/07/2019 133 1

 • Giáo trình Nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Giáo trình Nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin

  Giáo trình Nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin có kết cấu nội dung trình bày các vấn đề như sau: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư...

   283 p cuc 26/07/2019 134 1

 • Bài giảng Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Bài giảng Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, theo tinh thần từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia. Bài giảng là phần giới thiệu chương trình môn học và đồng thời trong tài liệu này chúng tôi biên soạn hệ thống những câu hỏi theo từng bài giảng để giúp cho sinh...

   142 p cuc 26/07/2019 152 1

 • Bài giảng Môn chính trị

  Bài giảng Môn chính trị

  Bài giảng với các nội dung: chủ nghĩa duy vật khoa học; những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; nhận thức luận khoa học và hoạt động thực tiễn con người; tự nhiên và xã hội, những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội; lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội và những quy luật cơ bản của...

   34 p cuc 26/07/2019 138 1

 • Bài thuyết trình đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc, liên hệ vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước ta hiện nay

  Bài thuyết trình đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc, liên hệ vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước ta hiện nay

  Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề giai cấp dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mối quan hệ cơ bản và tác động mạnh đối với công cuộc giải phóng dân tộc cùng với sự phát triển của xã hội, trong quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giai cấp, dân tộc và mối quan hệ giữa chúng là hết sức cần thiết. Nhằm giúp các bạn...

   81 p cuc 26/07/2019 158 1

 • Bài thuyết trình: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

  Bài thuyết trình: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

  Bài thuyết trình với nội dung trình bày về chủ nghĩa xã hội hiện thực, sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó, triển vọng của chủ nghĩa xã hội. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   42 p cuc 26/07/2019 142 2

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên

  Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên

  Bài viết này, tác giả tập trung làm rõ vai trò Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên. Có thể nói, việc trang bị thế giới quan khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên là hướng tới hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức,...

   7 p cuc 26/07/2019 105 1

 • Một số chỉ dẫn của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về dân chủ

  Một số chỉ dẫn của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về dân chủ

  Bài viết khái quát những tư tưởng chính của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về dân chủ với tính cách là một khái niệm chính trị, dùng để chỉ một chế độ chính trị - chế độ dân chủ; là một giá trị của văn minh nhân loại - kết quả của sự phát triển lịch sử; là một phương thức tồn tại của xã hội hiện đại. Những chỉ dẫn của C.Mác, Ph....

   5 p cuc 26/07/2019 111 1

 • Mối quan hệ biện chứng giữa tất yếu và tự do trong triết học Marx - Lenin

  Mối quan hệ biện chứng giữa tất yếu và tự do trong triết học Marx - Lenin

  Triết học Marx - Lenin đã giải quyết một cách khoa học vấn đề về tự do trong mối quan hệ biện chứng với tất yếu, tự do và tất yếu không hề đối lập nhau một cách siêu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết.

   10 p cuc 26/07/2019 147 1

 • Triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

  Triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

  Triết học Mác khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa con người và giới tự nhiên, tác giả phân tích vai trò của tự nhiên đối với con người - xã hội cùng với sự tác động của con người lên tự nhiên thông qua hoạt động thực tiễn của mình. C.Mác - Ph.Ăngghen đưa ra một triết lý về chinh phục tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền...

   6 p cuc 26/07/2019 116 1

 • Sự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Sự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết phân tích làm rõ sự cần thiết và những hướng khai thác học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, rút ra những kết luận có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế ở nước ta hiện nay.

   10 p cuc 26/07/2019 151 2

 • Luận điểm "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Luận điểm "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Dự báo thiên tài “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”của C.Mác với ý nghĩa khoa học sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất xã hội đã trở thành hiện thực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, đối với Việt Nam hiện nay, trong quá trình hoạch định, xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế...

   10 p cuc 26/07/2019 133 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số