• Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài I

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài I

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên trình bày về hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn cảnh ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên. Mời bạn cùng tham khảo.

   28 p cuc 28/07/2015 390 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài II

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài II

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) trình bày chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến 1939, đường lối đấu tranh của Đảng thời kỳ trực tiếp giành chính quyền (1939 - 1945).

   24 p cuc 28/07/2015 296 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VI

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VI

  Chương VI: Đường lối xây dựng chính trị thuộc bài giảng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung trình bày về đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 - 1989) và đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

   29 p cuc 28/07/2015 289 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương IV

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương IV

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa trình bày về công nghiệp hóa thời kỳ trước Đổi mới và công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ Đổi mới.

   39 p cuc 28/07/2015 277 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài III

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài III

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) trình bày đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 - 1954); đường lối khánh chiến chống mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

   24 p cuc 28/07/2015 264 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương V

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương V

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình bày quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

   44 p cuc 28/07/2015 296 5

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VII

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VII

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội trình bày về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển văn hoá; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

   57 p cuc 28/07/2015 277 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VIII

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VIII

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương VIII: Đường lối đối ngoại trình bày về đường lối đối ngoại thời kỳ từ 1975 - 1986; đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.

   60 p cuc 28/07/2015 595 1

 • Bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên

  Bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên

  Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng và và công tác xây dựng Đảng. Thông qua quản lý đảng viên, cáp cấp ủy và tổ chức Đảng nắm được đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên để có chủ trương thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Để hiểu rõ hơn về điều...

   113 p cuc 28/07/2015 1424 1

 • Bài giảng Bài 2: Công tác nâng cao chất lượng đảng viên - Hoàng Quốc Vương

  Bài giảng Bài 2: Công tác nâng cao chất lượng đảng viên - Hoàng Quốc Vương

  Bài giảng Bài 2: Công tác nâng cao chất lượng đảng viên do Hoàng Quốc Vương biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan điểm của Đảng về đảng viên và xây dựng đội ngũ đảng viên; những nội dung cơ bản về nâng cao chất lượng đảng viên. Mời các bạn tham khảo.

   95 p cuc 28/07/2015 291 1

 • Bài giảng Bài 1: Công tác Kết nạp Đảng và Đảng tịch của đảng viên

  Bài giảng Bài 1: Công tác Kết nạp Đảng và Đảng tịch của đảng viên

  Bài giảng Bài 1: Công tác Kết nạp Đảng và Đảng tịch của đảng viên trình bày về công tác kết nạp đảng viên mới; kết nạp lại đảng viên; chuyển Đảng chính thức; Đảng tịch của đảng viên; hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu trong công tác kết nạp đảng viên và chuyển đáng chính thức cho đảng viên.

   50 p cuc 28/07/2015 299 1

 • Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng nhằm nêu tính tất yếu lịch sử của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng và nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

   27 p cuc 27/04/2015 926 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số