• Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 2

  Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước" giới thiệu nội dung về cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước. Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. Mời các bạn tham khảo!

   300 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 1

  Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 1

  Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay.Phần 1 gồm hai nội dung: vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới...

   450 p cuc 23/05/2022 3 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư: Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư: Phần 2

  Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 2 của cuốn sách "Các học thuyết về giá trị thặng dư" có nội dung trình bày về Nếch- ke - mưu toan trình bày sự đối lập của các giai cấp trong chủ nghĩa tư...

   235 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư: Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư: Phần 1

  Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 1 của cuốn sách "Các học thuyết về giá trị thặng dư" có nội dung trình bày về Sir giêm-xơ xtiu-át - sự khác nhau giữa "lợi nhuận do chuyển nhượng" và sự...

   429 p cuc 23/05/2022 4 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa duy vật lịch sử; sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại...

   34 p cuc 22/03/2022 28 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 1

  "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1): Phần 1" có nội dung trình bày về nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; các cặp phạm trù cơ bản của...

   71 p cuc 22/03/2022 26 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến...

   114 p cuc 22/03/2022 29 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1 có nội dung trình bày về học thuyết giá trị; điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; quy luật giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản; tiền...

   94 p cuc 22/03/2022 25 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cuc 22/02/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư; Tích lũy tư bản; Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   57 p cuc 22/02/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam.

   23 p cuc 22/02/2022 23 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p cuc 22/02/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số