• Ôn tập kiểm tra môn chủ nghĩa Mác-Lê nin

  Ôn tập kiểm tra môn chủ nghĩa Mác-Lê nin

  Tài liệu Ôn tập kiểm tra môn chủ nghĩa Mác-Lê nin nhằm giúp các bạn trả lời nắm vững kiến thức các câu hỏi: Vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin với thực tiễn CM Việt Nam? Vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác- Lê nin; những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Từ đó phân tích sai...

   22 p cuc 27/02/2020 90 1

 • Đề cương chi tiết môn Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác Lê - Nin II

  Đề cương chi tiết môn Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác Lê - Nin II

  Đề cương chi tiết môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê - Nin II trình bày gồm hai phần chính: Kinh tế chính trị (chương IV, chương V) và Chủ nghĩa xã hội khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p cuc 27/02/2020 99 1

 • Giáo trình Xây dựng Đảng - ĐH Huế

  Giáo trình Xây dựng Đảng - ĐH Huế

  Giáo trình "Xây dựng Đảng” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên Trung tâm Đào tạo Từ xa và sinh viên Đại học Huế về môn học “Xây dựng Đảng”. Nội dung cuốn sách được hoàn thành dựa trên cơ sở biên tập và bổ sung nội dung hai cuốn sách: “Xây dựng Đảng” - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Hà Nội-1995...

   188 p cuc 31/12/2019 142 1

 • Ebook Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Ebook Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   218 p cuc 31/12/2019 206 1

 • Ebook Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Ebook Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông cung cấp kiến thức cụ thể như: Học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn...

   276 p cuc 31/12/2019 318 1

 • Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền dân chủ, của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ còn các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức nhà nước là đầy tớ trung thành của nhân dân, hết lòng hết sức...

   5 p cuc 31/12/2019 105 1

 • Thực hành dân chủ trong Đảng hiện nay - Ngô Thị Phượng

  Thực hành dân chủ trong Đảng hiện nay - Ngô Thị Phượng

  Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong xây dựng Đảng. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ, thực hành dân chủ là nguyên tắc, nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong xây dựng Đảng; thực hành dân chủ gắn liền với phê bình, tự phê bình; thực hành dân chủ trong Đảng có mối quan hệ với mở rộng dân chủ....

   7 p cuc 31/12/2019 75 1

 • Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay

  Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay

  Bài viết nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, là việc làm cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

   11 p cuc 31/12/2019 84 1

 • Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

  Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

  Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người luôn được Đảng ta thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Với phương châm đổi mới xuất phát từ con người và vì con người, con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm, vừa là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Vì vậy, cần phải tạo ra một môi trường kinh tế phát...

   6 p cuc 31/12/2019 80 1

 • Giá trị tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Giá trị tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những vấn đề quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được C. Mác và Ph. Ăngghen luận giải trong tác phẩm này được xem là kim chỉ nam cho hành động của toàn bộ phong trào công nhân, là cương lĩnh chính trị soi đường cho...

   7 p cuc 31/12/2019 92 1

 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

  Xuất phát từ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng. Bài viết, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay.

   7 p cuc 31/12/2019 83 1

 • Vận dụng sáng tạo giá trị tác phẩm đường cách mệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng sáng tạo giá trị tác phẩm đường cách mệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay

  Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nghiên cứu để làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Đường cách mệnh, vận dụng sáng tạo giá trị tư tưởng của Người về vấn đề chính Đảng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời bài viết cũng nêu lên những kiến nghị về các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

   7 p cuc 31/12/2019 87 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số