• Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền...

   88 p cuc 25/04/2021 6 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính trị: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính trị: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  "Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính trị: Pháp luật trong hành chính nhà nước" cung cấp các kiến thức về pháp luật trong hành chính nhà nước; cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật; đặc điểm quy phạm pháp luật; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; vai...

   39 p cuc 25/04/2021 4 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc" thông qua bài học này các bạn sẽ nắm được những kiến thức cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc; lý luận và thực tiễn của...

   13 p cuc 26/03/2021 17 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và đoàn kết quốc tế" trang bị cho người học một cách có hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh vào việc thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc...

   10 p cuc 26/03/2021 17 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân" trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về dân chủ; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân; giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hành dân chủ, xây...

   9 p cuc 26/03/2021 19 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

   10 p cuc 26/03/2021 14 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam" để nắm chi tiết các kiến thức về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

   12 p cuc 26/03/2021 14 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh" được biên soạn nhằm thông tin đến người học các kiến thức về cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

   15 p cuc 26/03/2021 16 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới" để nắm những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa và con đường xây dựng nền văn hóa mới; quan niệm Hồ Chí Minh về đạo đức; nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng...

   13 p cuc 26/03/2021 15 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 8: Đường lối đối ngoại

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 8: Đường lối đối ngoại

  "Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 8: Đường lối đối ngoại" tìm hiểu đường lối đối ngoại từ 1975–1986; đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   31 p cuc 28/11/2020 39 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

  "Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội" với các nội dung quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa của Đảng; nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

   18 p cuc 28/11/2020 59 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  "Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị" trình bày khái niệm về hệ thống chính trị và tên gọi hệ thống chính trị ở nước ta qua các giai đoạn cách mạng; hoàn cảnh ra đời và đặc trưng chủ yếu của hệ thống chính trị chuyên chính vô sản (1955-1989); những nhận thức mới...

   15 p cuc 28/11/2020 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số