• Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 do Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn nêu lên bài toán 7 cái cầu ở TP Königsberg; lịch sử của lý thuyết đồ thị; ứng dụng của đồ thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   6 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị của Nguyễn Trần Phi Phương nêu lên định nghĩa đồ thị; các thuật ngữ cơ bản; đường đi, chu trình, đồ thị liên thông; một số dạng đồ thị đặc biệt. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   26 p cuc 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Dưới đây là bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính do Nguyễn Trần Phi Phương biên soạn. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt được những nội dung về ma trận kề - ma trận trọng số; ma trận liên thuộc đỉnh cạnh; danh sách cạnh; danh sách kề.

   14 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây trình bày về tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị; tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị; tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông.

   14 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Đồ thị Euler và đồ thị Halmiton do Nguyễn Trần Phi Phương thực hiện giới thiệu tới các bạn những nội dung về đồ thị Euler; đồ thị Hamilton. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   13 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Bài toán đường đi ngắn nhất của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây bao gồm những nội dung về đồ thị có trọng số - bài toán đường đi ngắn nhất; thuật toán Ford-Bellman; thuật toán Dijkstra; thuật toán Floyd – đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh.

   20 p cuc 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Nguyễn Trần Phi Phượng

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Cây của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây để nắm bắt được những kiến thức về định nghĩa, tính chất; bài toán cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   38 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2 Thuật toán đệ quy với các nội dung chính như: Khái niệm đệ quy, thuật toán đệ quy, phân tích thuật toán đệ qui, chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui

   68 p cuc 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 Các khái niệm cơ bản với các nội dung chính như: Thuật toán và độ phức tạp, ký hiệu tiệm cận, giả ngôn ngữ, một số kĩ thuật phân tích thuật toán,...

   75 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3 Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trình bày các nội dung chính như; Kiểu dữ liệu trừu tượng, các cách cài đặt danh sách tuyến tính, các cách cài đặt hàng đợi, kiểu dữ liệu được đặc trưng,...

   78 p cuc 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5 Các thuật toán sắp xếp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bài toán sắp xếp, ba thuật toán sắp xếp cơ bản, sắp xếp trộn, sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống, cận dưới cho bài toán sắp xếp, các phương pháp sắp xếp đặc biệt,..

   100 p cuc 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4 Cây trình bày các nội dung chính như: Ứng dụng của dữ liệu trừu tượng cây, ứng dụng cây gia phả, ứng dụng cây thư mục, cấu trúc dữ liệu trừu tượng cây,...

   73 p cuc 28/02/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số